Pranayama

Pranayamatechnieken zijn ademhalingsoefeningen die een bepaald effect hebben op je energie en aandacht.

“Ervaar jezelf als een ademend organisme dat één is met het Leven”

Ujjayi Pranayama yoga ademhaling

De Ujjayi ademhaling is een van de bekendste en meest gebruikte yoga ademhalingstechnieken. Door je stembanden ietsjes te sluiten en zo de doorstroming wat af te remmen wordt de ademhaling vertraagd en verlengd en heb je meer controle over de ademhaling. Het geeft kracht en energie bij de wat moeilijkere asana's en helpt dieper ontspannen in asana's die om overgave en loslaten vragen. De Ujjayi vergroot de longcapaciteit door langere en diepere ademhaling, het verhoogt het zuurstofgehalte in je bloed en de organen en geeft de ingewanden een natuurlijke massage.

Nadi Shodhana of Anuloma Viloma

Bij deze Pranayama adem je afwisselend door één neusgat. Het rechterneusgat is de zogenaamde Pingala Nadi (wat staat voor het zon/man/lichaam principe), het linker neusgat vertegenwoordigt de Ida Nadi (staande voor het maan/vrouw/geest principe). Het doel van de Nadi Shodhana is het in balans brengen van de fysieke en mentale energie. Bepaalde gezondheidsklachten zijn te wijten zijn aan een gebrek aan evenwicht tussen de Ida en Pingala nadi's. Nadi Shodhan brengt deze twee krachten weer in balans. Bij Nadi Shodhana inhaleer je door middel van het linker-en adem je uit door rechts. Daarna volgt een inademing door rechts en weer uit met links, enzovoorts. Dit zuivert de Ida en Pingala nadi's. Deze zuivering brengt evenwicht in lichaam en geest. Deze techniek kan ook gecombineerd worden met andere Pranayama's zoals de Kapalabathi en de Bhastrika (voor een uitgebreide beschrijving zie bijvoorbeeld het boek 'Yoga volgens de Kashmir methode' van Koos Zondervan).

Pranayama techniques are breathing exercises which have a certain effect on your energy and awareness.

“Experience yourself as a breathing organism that is one with Life”

Ujjayi Pranayama yoga breath

The Ujjayi breathing is one of the most well-known yoga breathing techniques. By slightly closing your vocal cords and thereby slowing down the flow of air somewhat, breathing becomes slower and longer, allowing for more breath control. It brings strength and energy in the somewhat more difficult asanas and helps to relax more deeply into asanas that require surrender and release. The Ujjayi increases lung capacity through longer and deeper breathing, it increases the oxygen level in your blood and organs and gives the intestines a natural massage.

Nadi Shodhana or Anuloma Viloma

With this Pranayama you breathe alternately through one nostril. The right nostril is the so-called Pingala Nadi (which stands for the sun / man / body principle), the left nostril represents the Ida Nadi (standing for the moon / woman / spirit principle). The purpose of the Nadi Shodhana is to balance the physical and mental energy. Certain health problems are due to an imbalance between the Ida and Pingala nadis. Nadi Shodhan brings these two forces back into balance. With Nadi Shodhana you inhale through the left and exhale through the right nostril. This is followed by an inhalation through the right and out with the left, and so on. This cleanses the Ida and Pingala nadis. This purification brings balance to body and mind. This technique can also be combined with other Pranayamas such as the Kapalabathi and the Bhastrika.