Kashmir Yoga

De Kashmir Yoga onderscheidt zich van andere yogastromingen vanwege:

 • Het werken met het tastgevoel waardoor het energielichaam in de aandacht komt (dus beoefening vanuit het energetische waarbij het fysieke het energetische volgt)
 • De aandacht naar 'binnen' (door het sluiten van de ogen) en naar 'buiten' via de uitstraling van het tastgevoel uiteindelijk resulterend in het oplossen van het onderscheid tussen binnen en buiten
 • Het betreden van de tijdloze dimensie door elke beweging met volledige aandacht, zeer langzaam te laten ontstaan (vooral bij de zogenaamde body-awareness beoefening)
 • Het lang aanhouden van bepaalde asana's (zoals de upavista konasana of de paschimottanasana) waardoor dieper gelegen spanningsgebied kunnen oplossen
 • Ten alle tijde gevestigd blijven in het waarnemen zelf

Door bovenstaande intenties resulteert beoefening in een zeer diepe uitwerking op diverse niveau's (energetisch, lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel).

Richtlijnen tijdens een Kashmir Yoga sessie

 • Zit rechtop
 • Sluit de ogen
 • Belichaam een ontspannen alertheid
 • Wees open en receptief
 • Hou van het lichaam, de adem en het luisteren
 • Wees volkomen aanwezig, één met de tijdloze dimensie van het moment

Kashmir Yoga distinguishes itself from other forms of yoga by:

 • working with the sense of touch through which the energy body comes into awareness (and so practicing from the energetic layer and allowing the physical layer to follow the energetic layer)
 • shifting the attention to 'inside' (by closing the eyes) and to 'outside' through the invocation of the sense of touch results in losing the distinction between inside and outside
 • entering the timeless dimension by allowing every movement to arise very slowly within full awareness (especially in the so-called body-awareness practices)
 • staying for a longer time in certain asanas (such as upavista konasana or paschimottanasana) allowing the deeper layers of tension to melt
 • resting within the awareness itself at all times

With these intentions, practice results in a very profound effect on various levels (energetic, physical, mental, emotional and spiritual).

Guidelines during a Kashmir Yoga session

 • Close the eyes
 • Sit up straight
 • Embody a relaxed alertness
 • Be open and receptive
 • Love the body, the breath and the listening
 • Be totally here, one with the timeless dimension of Now